Zgodność dokumentu z prawem - Certyfikat Legato

Regulamin Platformy Zakupowej „Mymedical.pl”

Wstęp

Regulamin Platformy. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionej Platformy zakupowej, prawa i obowiązki Użytkownika i Platformy wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części: a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu; b) w § 4 - został opisany proces rejestracji; c) w § od 5 do 7 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług; d) w § od 8 do 20 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe w tym politykę prywatności.

§1 Podstawowe definicje

1. Platforma zakupowa/Usługodawca – Platforma dostępna pod adresem Mymedical.pl. będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Właściciel – Marek Orzeł, NIP: 7561459076, tel: Marek Orzeł 533 820 020

3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane: 1. siedzibę: ul. Znanieckiego 16/2A, 03-980 Warszawa 2. adres mailowy: [email protected]

4. Użytkownik/Placówka medyczna – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Platformy Mymedical.pl.

5. Mymedical.pl (zwany też zamiennie platformą) – Platforma zakupowa prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.mymedical.pl.

6. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Platformą zakupową czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Platformą zakupową a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszej Platformy zakupowej.

9. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.

10. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce na Platformie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

11. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w Mymedical.pl celem jego publikacji na Platformie oraz przesłania przez Administratora w imieniu Pytającego potencjalnym Dostawcom.

12. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik Mymedical.pl

13. Dostawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt, do którego Mymedical.pl wysyła Zapytanie

14. Oferta – oferta publikowana w Mymedical.pl w wizytówce Dostawcy lub na liście Ofert lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

15. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.

16. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a Dostawcą, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych.

17. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

18. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.

19. Program Partnerski Cashback - organizowany przez Administratora program zwrotu środków finansowych na kartę podarunkową.

20. Konkurs niepubliczny - konkurs organizowany przez administratora

§2 Postanowienia ogólne

1. Platforma zakupowa niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2. Użytkownik serwisu i całej Platformy zakupowej mymedical.pl po akceptacji regulaminu wyraża również zgodę na wzięcie udziału w konkursie niepublicznym uregulowanym w paragrafie 5 niniejszego regulaminu.

3. Platforma zakupowa oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Platformę zakupową danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań Platformy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Platformę zakupową określone zostały w „Polityce prywatności” Platformy.

4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Platformy zakupowej konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

5. Administratorem danych osobowych jest Platforma zakupowa, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

6. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Platforma zakupowa prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Platformy zakupowej; b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Platformę zakupową; c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania; d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Użytkownikowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Platformę zakupową danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.

10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Platformy zakupowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

11. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się na Platformie.

12. Dostęp do danych kontaktowych Pytającego, wymaga wcześniejszej rejestracji Dostawcy.

13. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zapytań nie mają dostępu do danych kontaktowych Pytającego.

14. Usługobiorca korzystający z Usług Platformy, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Platformy i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

15. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Platformy w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejsza Platforma zakupowa świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.

3. Korzystać z Platformy zakupowej można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Platformy oraz naprawy błędów.

4. Pytająca Placówka medyczna może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Platformy zakupowej Formularza zapytania ofertowego

5. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

6. Przed wysłaniem zapytania użytkownik musi założyć konto użytkownika.

7. Klient finalizując transakcję w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Platformę moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

9. Administratorem Państwa danych osobowych jest MY Marek Orzeł, ul. Znanieckiego 16/2A, 03-980 Warszawa, NIP: 7561459076, tel: Marek Orzeł 533 820 020, mail: [email protected]

10. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Platformy zakupowej: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład: • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies; c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

11. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa świadczenia usług

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony umowy zapytanie ofertowe jest rozsyłane od Dostawcy do Placówki medycznej za pośrednictwem adresu mailowego. Kontakty handlowe przenoszą się poza przestrzeń mymedical. Po zakończonej transakcji mymedical jest informowane o postępach w procesie realizacji zamówienia.

2. Użytkownik Platformy chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Mymedical.pl jako Dostawca, musi podpisać umowę z Administratorem, zarejestrować na Platformie zakupowej Konto oraz zalogować się do Platformy. Zarejestrowany Dostawca nie może jednak występować w roli Pytającego w przypadku, gdy sam poszukuje usług i produktów za pomocą Mymedical.pl

3. Rejestracja Konta Dostawcy odbywa się na stronach Platformy zakupowej i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

4. W trakcie rejestracji jako Dostawca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji na Platformie.

5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto.

8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

9. Rejestracja Konta Klienta na Platformie zakupowej jest dobrowolna i nieodpłatna.

10. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.

11. Zapytania zawarte na Platformie zakupowej muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.

12. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.

13. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

14. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywani i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Platformy.

15. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.

16. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Platformy.

17. Dostawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.

18. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zapytaniu.

19. Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Platformy, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§5 Regulamin Konkursu Niepublicznego

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

2. Organizatorem Konkursu, jest MY Marek Orzeł, ul. Znanieckiego 16/2A, 03-980 Warszawa, NIP: 7561459076, tel: 533 820 020, mail: [email protected] (zwane dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 1.09.2019. r. do dnia 1.09.2021 r. i podzielony jest na edycje, z których każda obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy obowiązywania Konkursu (zwane dalej „Edycjami” lub każda z osobna „Edycją”).

7. Nagrodą z każdej edycji jest 1% od wszystkich transakcji dokonanych za pośrednictwem mymedical. Organizator ustanowił dodatkowe roczne nagrody jako podsumowanie wszystkich edycji. Dodatkowe nagrody są opisane w pkt 14 niniejszego paragrafu.

8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i zwiększenie sprzedaży usług nim objętych.

10. Zamierzeniem Organizatora ani celem Konkursu nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi lub produkty odpowiadające rodzajowo usługom lub produktom objętym Konkursem (zwanym dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności zasady udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby usług lub produktów Innych Podmiotów, które zamówi Uczestnik – zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

11. Udział w Konkursie wziąć mogą podmioty/osoby:

 1. zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są zatrudnione przez podmioty wskazane pod lit. b) i c) poniżej i do obowiązków których należy składanie zamówień na produkty Organizatora w imieniu zatrudniających je podmiotów,
 2. zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaopatrują się w produkty Organizatora bezpośrednio u Organizatora,
 3. osobowe spółki prawa handlowego, spółki kapitałowe (w tym spółki kapitałowe w organizacji) i inne osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaopatrują się w produkty Organizatora bezpośrednio u Organizatora

12. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zaakceptować główny regulamin serwisu mymedical.pl (Platformy zakupowej)

13. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez stosowne poinformowanie Organizatora. W Konkursie nie będą uwzględniane zamówienia dokonane przez byłych Uczestników.

14. Lista nagród:

 • 1 miejsce: 1000 zł.
 • 2 miejsce: 700 zł,
 • 3 miejsce: 500 zł

15. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy składają zapytania ofertowe i rywalizują ze sobą, kto w danym roku złoży zapytania ofertowe o największej kwocie. Aby rywalizować o nagrodę w edycji, uczestnik musi złożyć zapytania ofertowe w przeciągu jednego roku o łącznej kwocie minimum 25 000 tys. zł.

16. Nagrody zostaną wydane laureatom przez przedstawicieli handlowych Organizatora do 10 dnia kolejnego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia danej Edycji.

17. Uczestnik, który uzyskał nagrodę w jednej Edycji Konkursu, może dalej brać udział w kolejnych. Edycjach Konkursu, pod warunkiem każdorazowego (tj. w każdej Edycji) spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.

18. Elementem każdej z nagród uzyskanych przez Uczestników, o których mowa w/w przepisach jest kwota pieniężna. Organizator potrąci przed wydaniem nagrody i jako płatnik podatku dochodowego od wartości wygranej w konkursie w wysokości 10 % wartości wygranej (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz 361 ze zm.)), zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do dokonania takiego potrącenia. Podstawę wymiaru tego podatku stanowi wartość rynkowa otrzymanych świadczeń, obliczona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

19. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 10. lit. b) i c), Organizator informuje, że wartość uzyskanej przez nich w Konkursie nagrody stanowi przychód z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i podlega samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu przez takiego Uczestnika.

20. Organizator wydając nagrodę, przekaże środki pieniężne na kartę podarunkową mymedical cashback Sodexo Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

21. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

22. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, a w szczególności wydania Nagród, należy składać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres: Platformy zakupowej (patrz §1 pkt 3.: „Adres Platformy zakupowej”) z dopiskiem „Reklamacja – konkurs”. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego zakończenia.

23. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzania Konkursu. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od daty ich wpływu.

24. Administratorem danych Uczestników jest MY Marek Orzeł, ul. Znanieckiego 16/2A, 03-980 Warszawa, NIP: 7561459076, tel: Marek Orzeł 533 820 020, mail: [email protected] , dane będą przetwarzane w celu relacji konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

25. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.

26. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.

28. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych.

29. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

§6 Program Partnerski Cachback

1. Użytkownik/placówka medyczna, podczas rejestracji otrzymuje kartę podarunkową/płatniczą z możliwością dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz wypłaty z bankomatów.

2. Od każdych zakupów na mymedical.pl Użytkownik/placówka medyczna otrzymuje doładowanie środków finansowych na kartę płatniczą.

3. Podatek dochodowy 10% pobierany od każdego doładowania kartą. Jest on związany z konkursem niepublicznym. Dodatkową opłatą jest koszt transakcyjny zasilenia karty z programu mymedical cashback, który jest liczony na poziomie 3,5%. od kwoty transakcji.

4. W celu doładowania karty podarunkowej/płatniczej użytkownik musi:

 • zakupić dany produkt
 • zapłacić za produkt
 • odnotować daną transakcję na swoim koncie użytkownika
 • administrator musi potwierdzić opłatę faktury z tytułu prowizji od Dostawcy
 • Doładowanie kart podarunkowych odbywa się zawsze na ostatni dzień miesiąca.
§7 Postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe)

1. Reklamacje związane z usługami Mymedical.pl powinny być zgłaszane przez Pytającego lub Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer Zapytania.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

§8 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe)

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Platformy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Platformy.

6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7. Platforma zakupowa niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru/Usługi oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

8. Platforma zakupowa niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Platforma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§9 Rękojmia (Pouczenie obowiązkowe)

1. W przypadku zakupi towaru bądź usług od niniejszej Platformy zakupowej, Platforma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru/Usługi Konsumentowi. Platforma odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar/Usługa konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Platforma odpowiada za niezgodność Towaru/Usługi konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru/Usługi Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru/Usługi termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Platformy w formie pisemnej na adres pocztowy Platformy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Platformy zakupowej”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru/Usługi, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.

3. Platforma zakupowa odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Platformę i uznaniem go za uzasadnione.

4. Platforma pokrywa koszty usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru/Usługi na nowy.

§10 Odpowiedzialność

1. Platforma zakupowa nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne)  udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Platforma będzie kierowała je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Platforma zakupowa.

2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Platforma jest wolna od wad.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

4. W razie wystąpienia awarii Platformy Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

5. Jeśli chodzi o prawa autorskie zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

6. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Platforma zakupowa nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:

 1. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

7. Usługobiorca nie jest uprawniony do:

 1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Platformy zakupowej.

8. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:

 1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 3. naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 4. umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 5. naruszać słuszne interesy Platformy;
 6. rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy zakupowej niezamówionej informacji handlowej (spam);
 7. naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 8. propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.

9. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Platforma zakupowa nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

10. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i jej dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy ze względów technicznych.

11. Platforma zakupowa nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z Platformy, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.

12. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.

13. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.

14. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.

15. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Mymedical.pl.

17. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania.

18. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

19. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Platformy zakupowej informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.

20. Zabrania się wykorzystywania Mymedical.pl w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Platformy z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;
 • cech użytkowych i możliwości Platformy, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Platformy, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Platformy lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Platformy;
 • zaprzestania świadczenia Usług w ramach Platformy w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 • zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj. Platforma zakupowa i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

3. Platforma zakupowa informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Odpowiedzialność Platformy zakupowej jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Platforma zakupowa ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory między Platformą zakupową a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Platformy zakupowej.

§13 Metody płatności
 1. Zapłaty, przelew na numer konta bankowego:
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal.
§14 Postanowienia ogólne Polityki prywatności

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

4. Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.

6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

§15 Zasady prywatności

1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.

2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest MY Marek Orzeł, ul. Znanieckiego 16/2A, 03-980 Warszawa, NIP: 7561459076, tel: Marek Orzeł 533 820 020, mail: [email protected]

7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

 1. Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 2. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

13. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

14. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

15. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.

16. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:

 1. nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 2. pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 3. poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 4. pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.

17. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

§16 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

 1. w celu złożenia zamówienia,
 2. w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 3. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 4. monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 5. zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 6. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 7. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 8. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 9. badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 10. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 11. wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 12. integracja z portalem społecznościom;
 13. ewentualne płatności internetowe.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 7. datę urodzenia,
 8. PESEL,
 9. dane medyczne i zdrowotne
 10. informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 11. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:

 1. marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 2. realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;

5. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

6. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
 2. zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 3. statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 5. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
 6. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
 7. dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

7. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

§17 Polityka „Cookies”

1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

 1. optymalizacji korzystania ze strony;
 2. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 3. przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 4. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
 6. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz AdSense, Facebook Ads.
 7. Google Adsense cookies jest używany do wyświetlania Państwu odpowiednich reklam. Adsense Cookies nie zawierają danych osobistych. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o programie Google AdSense cookies i jak go kontrolować proszę przejść do http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
 8. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
 9. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 10. ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych platformach handlowych robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.

6. RECAPTCHA V2

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
CONSENT Trwałe Do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
NID Trwałe Do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)

7. GOOGLE ADWORDS

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Pomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
id Trwałe Używane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
drt_, FLC, NID Trwałe Ciasteczko serwera reklam .googleads.g.doubleclick.net. Zbiera informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazuje z powrotem informacje o konwersjach. 12 godzin (od ostatniej aktualizacji)

8. GOOGLE ANALYTICS

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
_UTMA Trwałe Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookie jest aktualizowany i za każdym razem dane są wysyłane do Google Analytics. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)
_UTMB Trwałe Jest odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny 30 min (od ostatniej aktualizacji)
_UMTC Sesyjne Ciasteczko _utmc współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. Zawiera tylko informację o unikalnym identyfikatorze witryny i wygasa po zamknięciu okna przeglądarki. Do końca sesji
_UMTZ Trwałe Zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie odwiedzin z wyszukiwarek oraz danych z kampanii marketingowych 6 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
_UMTV Trwałe Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)

9. YOUTUBE

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google. 10 lat (od ostatniej aktualizacji)
Visitor_info1_Live Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo. 8 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)
Use_Hitbox Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo. Do końca sesji

10. GOOGLE MAPS

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
PREF Trwałe Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)

11. FACEBOOK

Nazwa Cookies Rodzaj Cookies Cel zapisania Cookies Czas ważności Cookies
datr Trwałe Ten plik cookie jest zapisywany, gdy przeglądarka WWW uzyska dostęp do serwisu facebook.com. Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu. 2 lata (od ostatniej aktualizacji)

12. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.

13. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

 1. Ustawienia plików cookies Internet Explorer
 2. Ustawienia plików cookies Chrome
 3. Ustawienia plików cookies Firefox
 4. Ustawienia plików cookies Opera
 5. Ustawienia plików cookies Safari
 6. Pliki cookies w Android
 7. Pliki cookies w Blackberry
 8. Pliki cookies w iOS (Safari)
 9. Pliki cookies w Windows Phone
§18 Prawa i obowiązki

1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 1. usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
 2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
 3. wykonania zawartej umowy
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 1. usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
 2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)

5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym ograniczeniem.

6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 1. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;
 2. wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 3. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 4. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

8. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

§19 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.

2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

3. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

§20 Korzystanie z wtyczek Social Media

1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.

2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins

3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

 1. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
 2. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

6. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

§21 Postanowienia końcowe

1. Platforma zakupowa honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Platformy zakupowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Platformy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Platformy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Właściciel Platformy, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszej Platformy zakupowej nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 1. zmiany przepisów prawa;
 2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 3. zmiany danych Platformy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Platformy. Platforma zakupowa o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13. Usługobiorcy w/w Platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.08.2019 r.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszej Platformie niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl